รอบการรับผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
รอบ วันที่เปิดรับสมัคร  
  โควตา

  สมัคร 20 ก.ย. – 12 พ.ย. 2562

  รับตรง   สมัคร 10 ม.ค. – 28 ก.พ. 2563
     
     
     
     
     
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

  รอบที่ 1

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

   ➡

  รอบที่ 2

  โควตา (Quota)

   ➡

  รอบที่ 3

  รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

   ➡

  รอบที่ 4

  รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

   ➡

  รอบที่ 5

  รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 

 ➡

     

 ➡
   
×

ระดับปริญญาโท

      ภาคการศึกษาที่ 1/2563    ➡
     
×