ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU)

ตรวจสอบรายชื่อ

" href="http://www.admissions.rmutk.ac.th/admissions/system/system/?p=645">Read more

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทTCAS รอบ 2 (ม.6)

อ่านรายละเอียด

" href="http://www.admissions.rmutk.ac.th/admissions/system/system/?p=639">Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา เพิ่มเติม วุฒิ ปวช./ปวส.

ตรวจสอบรายชื่อ

" href="http://www.admissions.rmutk.ac.th/admissions/system/system/?p=634">Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) วุฒิ ม.6

ตรวจสอบรายชื่อ

Read more

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรง (ปวช./ปวส.)

อ่านรายละเอียด

" href="http://www.admissions.rmutk.ac.th/admissions/system/system/?p=626">Read more

รายชื่อผู้สมัครโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ที่ต้องเข้ารับการตรวจสอบบุคลิกภาพ และทดสอบทักษะทางด้านภาษาในวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

อ่านรายละเอียด

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา คลิกรายละเอียด

Read more
รอบการรับของมหาวิทยาลัย
  รอบที่ 1 โควตา

สมัคร 1 ต.ค. – 15 พ.ย. 61

เข้าสู่ระบบ

  รอบที่ 2

  โควตาสถานศึกษา

  เครือข่าย (MOU)

สมัคร 1 – 14 ธ.ค. 61

สมัคร 1 – 15 ธ.ค. 61

 

เข้าสู่ระบบ
  รอบที่ 3 รับตรง สมัคร 21 ม.ค. – 28 ก.พ. 62 เข้าสู่ระบบ
  รอบที่ 4 โควตานักกีฬา สมัคร 1 – 22 มี.ค. 62 ➡ เข้าสู่ระบบ
  รอบที่ 5 ประเภทผู้พิการ สมัคร 27 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62 ➡ เข้าสู่ระบบ
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

(รับเฉพาะวุฒิ ม.6)

      รอบที่ 1 Portfolio

สมัคร 1 – 14 ธ.ค. 61

สมัคร 1 – 15 ธ.ค. 61

 ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 2 โควตา สมัคร 4 ก.พ. – 22 มี.ค. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัคร 17 – 29 เม.ย. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 4 Admission สมัคร 9 – 19 พ.ค. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 5 รับตรงอิสระ สมัคร 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      สมัครลงทะเบียน TCAS62  ➡ เข้าสู่ระบบ

ระบบค้นหาข้อมูลการรับแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย

และวิชาสอบต่าง ๆ (O-NET/GAT/PAT/9 วิชาสามัญ)

ทำการค้นหา
×

ระดับปริญญาโท

      ภาคการศึกษาที่ 2/2561  ➡ เข้าสู่ระบบ
      ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ➡ เข้าสู่ระบบ
×