รอบการรับผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
รอบ วันที่เปิดรับสมัคร  
  โควตา (ปวช./ปวส.)

  สมัคร 20 ก.ย. – 12 พ.ย. 2562

ปิดรับสมัครแล้ว

  รับตรง (ปวช./ปวส.)   สมัคร 10 ม.ค. – 28 ก.พ. 2563 สู่ระบบ
     
     
     
     
     
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

รอบ

                วันที่เปิดรับสมัคร 

   ลงทะเบียน TCAS63  www.mytcas.com (ผู้สมัครทุกคงต้องลงทะเบียน)

  TCAS 1

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

     

      2 – 16 ธ.ค. 2562

ปิดระบบการรับสมัครวันที่ 16 ธ.ค. 2562

เวลา 18.00 น.

 

  TCAS 2

  โควตา (Quota)

  • โควตากีฬา/ความสามารถพิเศษ
  • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย

 

———-

  • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563
  • 6 ก.พ. – 20 มี.ค. 2563
 

  TCAS 3

  รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

     

      17 – 27 เม.ย. 2563

 

  TCAS 4

  รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

 

      7 – 20 พ.ค. 2563

 

  TCAS 5

  รับตรงอิสระ (Direct Admission)

   
 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

ระดับปริญญาโท

      ภาคการศึกษาที่ 1/2563    ➡
     
×