รอบการรับผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
รอบ วันที่เปิดรับสมัคร  
  โควตา (ปวช./ปวส.)

  สมัคร 20 ก.ย. – 12 พ.ย. 2562

เปิดรับสมัครแล้ว

เข้าสู่ระบบ

  รับตรง (ปวช./ปวส.)   สมัคร 10 ม.ค. – 28 ก.พ. 2563 เข้าสู่ระบบ
     
     
     
     
     
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

รอบ

วันที่เปิดรับสมัคร  

  รอบที่ 1

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 2 – 16 ธ.ค. 2562  ➡

  รอบที่ 2

  โควตา (Quota)

  • โควตากีฬา/ความสามารถพิเศษ
  • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย

 

 

  • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2562
  • 6 ก.พ. – 20 มี.ค. 2562
 ➡

  รอบที่ 3

  รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

17 – 27 เม.ย. 2562  ➡

  รอบที่ 4

  รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

 7 – 20 พ.ค. 2562  ➡

  รอบที่ 5

  รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 

 ➡

     

 
 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

ระดับปริญญาโท

      ภาคการศึกษาที่ 1/2563    ➡
     
×