รอบที่ 1 : การรับด้วย Portfolio (รับวุฒิ ม.6)

 รอบที่ 1/1 (ปิดรับสมัครแล้ว)

 รอบที่ 1/2 (ปิดรับสมัครแล้ว)

กลุ่มเป้าหมาย :

 • ผู้สมัครทั่วไป
 • ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ
 • ผู้สมัครโควตาเรียนดี
กลุ่มเป้าหมาย :

 • ผู้สมัครทั่วไป
 • ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ
 • ผู้สมัครโควตาเรียนดี
 • ผู้สมัครสถานศึกษาเครือข่าย
 ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก : 

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.admissions.rmutk.ac.th
 • เปิดรับสมัคร  1 ต.ค. – 10 พ.ย. 2560
 • สอบสัมภาษณ์ 3 ธ.ค. 2560
 • ประกาศผลสอบ : 12 ธ.ค. 2560
 • Clearing House : 15 – 19 ธ.ค. 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 29 ธ.ค. 2560
 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ : 13 – 14 มิ.ย. 2561 (ตรวจสอบรอบการขึ้นทะเบียนอีกครั้งวันที่ 1 มิ.ย. 2561)
 • เปิดภาคการศึกษา 1/2561 : 25 มิ.ย. 2561 
 ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก : 

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.admissions.rmutk.ac.th
 • เปิดรับสมัคร  22 ธ.ค. 2560 – 9 ก.พ. 2561
 • สอบสัมภาษณ์ 6 มี.ค. 2561
 • ประกาศผลสอบ : 15 มี.ค. 2561 
 • Clearing House : 19 – 22 มี.ค. 2561 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 3 เม.ย. 2561
 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ : 13 – 14 มิ.ย. 2561 (ตรวจสอบรอบการขึ้นทะเบียนอีกครั้งวันที่ 1 มิ.ย. 2561)
 • เปิดภาคการศึกษา 1/2561 : 25 มิ.ย. 2561 

วิธีการคัดเลือก :

 • ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

          – กรณีผู้กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา    
         – กรณีสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แล้วใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา

 • สอบสัมภาษณ์ หรือ ทดสอบทักษะเฉพาะ (ตามที่คณะกำหนด)
 • มีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
วิธีการคัดเลือก :

 • ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
  – กรณีผู้กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.6 ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา    
   – กรณีสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แล้วใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา
 •  

 • สอบสัมภาษณ์ หรือ ทดสอบทักษะเฉพาะ (ตามที่คณะกำหนด)
 • มีแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
เข้าสู่ระบบ  เข้าสู่ระบบ

 

×

รอบที่ 2 : การรับแบบโควตา (รับวุฒิ ม.6) 

กลุ่มเป้าหมาย :

 • ผู้สมัครวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก :  (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 2561)

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.admissions.rmutk.ac.th
 • เปิดรับสมัคร : 9 – 30 มี.ค. 2561
 • สอบสัมภาษณ์ : กำหนดการสอบใหม่ สอบวันศุกร์ที่ 20 เม.ย. 2561
 • ยกเลิกกำหนดการสอบเดิม 22 เม.ย. 2561
 • ประกาศผลสอบ : 30 เม.ย. 2561
 • Clearing House : 3 – 6 พ.ค. 2561 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 พ.ค. 2561
 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ : 13 – 14 มิ.ย. 2561
 • เปิดภาคการศึกษา 1/2561 : 25 มิ.ย. 2561 

วิธีการคัดเลือก :

 • ใช้ผลคะแนนสอบ O-Net/GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
 • สอบสัมภาษณ์ หรือ ทดสอบทักษะเฉพาะ (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)
เข้าสู่ระบบรับสมัคร

 

×

รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน 

(รับวุฒิ ม.6)

กลุ่มเป้าหมาย :

 • ผู้สมัครทั่วไป โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. 
 ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก : 

 • 9 – 19 พ.ค. 2561 : เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของทปอ.  http://tcas.cupt.net
 • 30 พ.ค. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกฯ ที่เว็บไซต์ www.admissions.rmutk.ac.th
 • 1 – 3 มิ.ย. 2561 : ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกฯ ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ทางเว็บไซต์ของทปอ.  http://tcas.cupt.net
 • 11 มิ.ย. 2561 : สอบสัมภาษณ์ 
 • 12 มิ.ย. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 • 13 – 14 มิ.ย. 2561 : ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
 • 25 มิ.ย. 2561  : เปิดภาคการศึกษา 1/2561

วิธีการคัดเลือก :

 • ใช้ผลคะแนนสอบ O-Net/GAT/PAT/วิชาสามัญ 9 วิชา
 • สอบสัมภาษณ์ หรือ ทดสอบทักษะเฉพาะ (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)
เข้าสู่ระบบ

 

×

รอบที่ 4 : การรับตรงอิสระ
(เปิดรับเฉพาะคณะ/สาขาวิชาที่ยังไม่ครบจำนวนตามแผนการรับ)

รับวุฒิ ม.6

กลุ่มเป้าหมาย :

 • ผู้สมัครทั่วไป
 ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก : 

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.admissions.rmutk.ac.th
 • เปิดรับสมัคร : 25 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2561
 • สอบสัมภาษณ์ : 11 มิ.ย. 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : 12 มิ.ย. 2561
 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ : 13 – 14 มิ.ย. 2561 
 • เปิดภาคการศึกษา 1/2561 : 25 มิ.ย. 2561 

วิธีการคัดเลือก :

 • สอบสัมภาษณ์ หรือ ทดสอบทักษะเฉพาะ (ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด)
 เข้าสู่ระบบรับสมัคร

 

×

ประเภทรับตรง 

รับวุฒิ ปวช. / ปวส.

กลุ่มเป้าหมาย :

 • ผู้สมัครทั่วไป ทั่วประเทศ 
 ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก : 

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.admissions.rmutk.ac.th
 • เปิดรับสมัคร  20 พ.ย. 2560 – 10 ม.ค. 2561
 • สอบสัมภาษณ์  27 ม.ค. 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  15 ก.พ. 2561  
 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ : 13 – 14 มิ.ย. 2561 (ตรวจสอบรอบการขึ้นทะเบียนอีกครั้งวันที่ 1 มิ.ย. 2561)
 • เปิดภาคการศึกษา 1/2561 : 25 มิ.ย. 2561 

วิธีการคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะ 70 % + ผลคะแนน V-NET 30 %(เฉพาะผู้ที่มีผลคะแนน V-NET)

 เข้าสู่ระบบรับสมัคร

 

×

ประเภทโควตา

(รับวุฒิ ปวช. / ปวส.)

กลุ่มเป้าหมาย :

 • ผู้สมัครทั่วไปที่มีผลการเรียนดี
 ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก : 

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.admissions.rmutk.ac.th
 • เปิดรับสมัคร  กำหนดการใหม่ 7 ส.ค. – 18 ต.ค. 2560 กำหนดการเดิม 7 ส.ค. – 22 ก.ย. 2560   
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 ต.ค. 2560 (ทุกคณะ/สาขาวิชา ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กำหนดการใหม่ 8 พ.ย. 2560 กำหนดการเดิม 18 ต.ค. 2560
 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ : 13 – 14 มิ.ย. 2561 (ตรวจสอบรอบการขึ้นทะเบียนอีกครั้งวันที่ 1 มิ.ย. 2561)
 • เปิดภาคการศึกษา 1/2561 : 25 มิ.ย. 2561 

วิธีการคัดเลือก :

 • ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด      
  กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช. / ปวส. 
   – หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตร 5 ปี (รับวุฒิ ปวช. ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา)
   – หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา (รับวุฒิ ปวส. ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา)                        
  กรณีสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. / ปวส.
                                                                                                          

  – หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตร 5 ปี (รับวุฒิ ปวช. ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา)                                      
  – หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา (รับวุฒิ ปวส. ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา)
 • สอบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่น ๆ ที่คณะกำหนดตามความเหมาะสม
เข้าสู่ระบบ

 

×