ระดับปริญญาตรี

รอบการรับของมหาวิทยาลัยปฏิทินรอบการรับผ่านระบบ TCAS
(รับเฉพาะ วุฒิ ม.6)
ปฏิทิน
ปฏิทินรวมทุกรอบการรับดาวน์โหลด
รอบที่ 1 โควตาดาวน์โหลด รอบที่ 1 Portfolioดาวน์โหลด
รอบที่ 2 โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU)ดาวน์โหลดรอบที่ 2 โควตาดาวน์โหลด
รอบที่ 3 รับตรงดาวน์โหลดรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันดาวน์โหลด
รอบที่ 4 โควตานักกีฬาดาวน์โหลดรอบที่ 4 Admissionดาวน์โหลด
รอบที่ 5 ประเภทผู้พิการดาวน์โหลดรอบที่ 5 รับตรงอิสระดาวน์โหลด
รอบการรับของมหาวิทยาลัย
     รอบที่ 1 โควตา

 ➡ เข้าสู่ระบบ

     รอบที่ 2 โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU)  ➡ เข้าสู่ระบบ
     รอบที่ 3 รับตรง  ➡ เข้าสู่ระบบ
     รอบที่ 4 โควตานักกีฬา  ➡ เข้าสู่ระบบ
     รอบที่ 5 ประเภทผู้พิการ  ➡ เข้าสู่ระบบ
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

(รับเฉพาะวุฒิ ม.6)

      รอบที่ 1 Portfolio  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 2 โควตา  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 4 Admission  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  ➡ เข้าสู่ระบบ
×

ระดับปริญญาโท

      ภาคการศึกษาที่ 2/2561  ➡ เข้าสู่ระบบ
      ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ➡ เข้าสู่ระบบ
×