รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563
รอบรับตรง ปวช./ปวส. (รอบ 2)

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (งานทะเบียน) เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ (ใบ Pay in)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรง ปวช./ปวส.(รอบ 2) (29/5/2563)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รอบรับตรง ปวช./ปวส. (รอบ 2) เพิ่มเติมรายชื่อผู้สมัคร (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ค. 63)

หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. – 11 พ.ค. 2563 แต่ไม่พบรายชื่อผู้สมัครสอบ ขอให้ติดต่อที่อีเมล์ admissions@mail.rmutk.ac.th โดยด่วน (18/5/63)

 

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยขอแจ้งยกเลิกการเดินทางมามหาวิทยาลัยเพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (15/5/63)

 

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก    

หมายเหตุ

  • เพิ่มเติมการรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ (28/4/63)

 

 

 

presentation

รอบการรับผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

รอบ

                วันที่เปิดรับสมัคร 

  โควตา ปวช./ปวส.

20 ก.ย. – 12 พ.ย. 2562 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวช./ปวส.

10 ม.ค. – 28 ก.พ. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวช./ปวส. (รอบ 2)

24 เม.ย. – 11 พ.ค. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวส. (เพิ่มเติม)

9 – 21 มิถุนายน 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประเภทผู้พิการ 1 – 12 มิถุนายน 2563

 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

รอบ

                วันที่เปิดรับสมัคร 

   ลงทะเบียน TCAS63  www.mytcas.com (ผู้สมัครทุกคงต้องลงทะเบียน)

  TCAS 1

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

     

      2 – 16 ธ.ค. 2562 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 2  โควตา (Quota)

  • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัคร)
  • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง)
  • โควตานักกีฬา
  • โควตาความสามารถพิเศษ

CAS 2  โควตา (Quota)

  • 6 – 28 ก.พ. 2563                     
  • 6 ก.พ. – 20 มี.ค. 2563(สมัครด้วยตนเอง)
  • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563
  • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563               (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

  TCAS 3

  รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

     

      17 – 27 เม.ย. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 4

  รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

 

      7 – 20 พ.ค. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 5

  รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 

      9 – 14 มิ.ย. 2563

      9 – 21 มิ.ย. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

เปิดรับสมัคร

 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 2563

 1 เม.ย. – 28 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 ปริญญาเอก

 

8 – 28 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 
×