ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยขอประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ (25/4/2563)

การพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ / บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รอบ ดาวน์โหลด
TCAS5 รับตรงอิสระ (Direct Admission )  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS5 (30/6/2563)
รับตรง ปวส. (เพิ่มเติม)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  (30/6/2563)
TCAS4 รับกลางร่วมกัน(Admission 2)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS4 (12/6/2563)
รับตรง ปวช./ปวส. (รอบ 2)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (29/5/2563)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) (29/5/2563)

TCAS3 รับตรงร่วมกัน

(Admission 1)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS3 (22/5/2563)
TCAS2 โควตา (Quota)  (30/4/2563)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาTCAS2 โควตาMOU(สถานศึกษาส่งรายชื่อ)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาTCAS2โควตาMOU(สมัครด้วยตนเอง)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS2 โควตานักกีฬา

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS2 โควตาความสามารถพิเศษ

โควตาสถานศึกษาเครือข่าย

(MOU) หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา

 

(30/4/2563)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาMOU(สถานศึกษาส่งรายชื่อ)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาMOU(สมัครด้วยตนเอง)

รับตรง (ปวช./ปวส.)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (31/3/2563)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) (31/3/2563)

TCAS1 แฟ้มสะสมผลงาน

(Portfolio)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS1 (เพิ่มเติม) (30/4/2563)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (7/2/2563)

 โควตา (ปวช./ปวส.)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตา ปวส. (เพิ่มเติม) 1/4/2564

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ( 9/12/2562)

 

เอกสารการขอตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา

 

ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง

 

เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

การเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา (วุฒิ ปวส.)
  • ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการส่งเอกสาร ใบแสดงผลการเรียนเพื่อใช้สำหรับเทียบโอนรายวิชา ในรูปแบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน www.ascar.rmutk.ac.th ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (ประกาศ ณ 30/6/2563)

 

รอบการรับผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

รอบ

                วันที่เปิดรับสมัคร 

  โควตา ปวช./ปวส.

20 ก.ย. – 12 พ.ย. 2562 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวช./ปวส.

10 ม.ค. – 28 ก.พ. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวช./ปวส. (รอบ 2)

24 เม.ย. – 11 พ.ค. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวส. (เพิ่มเติม)

9 – 21 มิถุนายน 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประเภทผู้พิการ 1 – 12 มิถุนายน 2563

 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

รอบ

                วันที่เปิดรับสมัคร 

   ลงทะเบียน TCAS63  www.mytcas.com (ผู้สมัครทุกคงต้องลงทะเบียน)

  TCAS 1

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

     

      2 – 16 ธ.ค. 2562 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 2  โควตา (Quota)

  • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัคร)
  • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง)
  • โควตานักกีฬา
  • โควตาความสามารถพิเศษ

CAS 2  โควตา (Quota)

  • 6 – 28 ก.พ. 2563                     
  • 6 ก.พ. – 20 มี.ค. 2563(สมัครด้วยตนเอง)
  • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563
  • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563               (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

  TCAS 3

  รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

     

      17 – 27 เม.ย. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 4

  รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

 

      7 – 20 พ.ค. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 5

  รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 

      9 – 14 มิ.ย. 2563

      9 – 21 มิ.ย. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

เปิดรับสมัคร

 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 2563

 1 เม.ย. – 28 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 ปริญญาเอก

 

8 – 28 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 
×