รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563
TCAS 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  (ประกาศ ณ 30/6/2563) 

 

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องไม่มีสถานะยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS63 รอบอื่น ๆ หรือสละสิทธิ์ในระบบ TCAS63 ครบจำนวน 2 ครั้งแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบจะถือว่าการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ

แจ้งเปลี่ยนกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ (24/6/2563) 

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ขอเลื่อนกำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จากเดิมวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รอบ TCAS5 (23/6/2563) 

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามท้ายประกาศฉบับนี้ปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้

              1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกคณะ/สาขาวิชา จากคุณสมบัติและคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ผู้สมัครยื่นเอกสารผ่านระบบ โดยจะไม่มีการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย ยกเว้นผู้สมัครสอบคัดเลือกในคณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหการ
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

              ให้เตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

              2. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ www.admissions.rmutk.ac.th

 ➡ คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก

 

ปฏิทินการดำเนินการรับสมัคร รอบ TCAS5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก รอบ TCAS5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

เข้าสู่ระบบรับสมัคร

แบบฟอร์มส่งเอกสารสำหรับสมัครสอบ 

เมื่อผู้สมัครชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครทำการอัพโหลดเอกสารสำหรับการสมัครสอบ ผ่านระบบออนไลน์ ระยะเวลาการอัพโหลดเอกสารตั้งแต่วันที่ 12 – 21 มิถุนายน 2563 โดยมีเอกสารดังนี้

     1.  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)

     2. ใบรับรองแพทย์ เรื่องตาไม่บอดสี (เฉพาะสาขาวิชาที่ระบุว่าต้องมีใบรับรองแพทย์)

 

 

presentation

รอบการรับผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

รอบ

                วันที่เปิดรับสมัคร 

  โควตา ปวช./ปวส.

20 ก.ย. – 12 พ.ย. 2562 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวช./ปวส.

10 ม.ค. – 28 ก.พ. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวช./ปวส. (รอบ 2)

24 เม.ย. – 11 พ.ค. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวส. (เพิ่มเติม)

9 – 21 มิถุนายน 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประเภทผู้พิการ 1 – 12 มิถุนายน 2563

 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

รอบ

                วันที่เปิดรับสมัคร 

   ลงทะเบียน TCAS63  www.mytcas.com (ผู้สมัครทุกคงต้องลงทะเบียน)

  TCAS 1

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

     

      2 – 16 ธ.ค. 2562 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 2  โควตา (Quota)

 • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัคร)
 • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง)
 • โควตานักกีฬา
 • โควตาความสามารถพิเศษ

CAS 2  โควตา (Quota)

 • 6 – 28 ก.พ. 2563                     
 • 6 ก.พ. – 20 มี.ค. 2563(สมัครด้วยตนเอง)
 • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563
 • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563               (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

  TCAS 3

  รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

     

      17 – 27 เม.ย. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 4

  รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

 

      7 – 20 พ.ค. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 5

  รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 

      9 – 14 มิ.ย. 2563

      9 – 21 มิ.ย. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

เปิดรับสมัคร

 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 2563

 1 เม.ย. – 28 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 ปริญญาเอก

 

8 – 28 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 
×