การรายงานตัวนักศึกษาใหม่/ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา

(ข้อมูล ณ วันที่ 4/6/62)

1. ข้อปฏิบัติและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

สถานที่รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2562

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 3

วันที่ รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
17 มิถุนายน 2562  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ *  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี *

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม *

18 มิถุนายน 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์
19 มิถุนายน 2562  คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี *

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม *

 คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ *

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

* หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่เข้ากิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4 วันที่ 16-17 ณ ค่ายฝึกบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี ให้มาทำการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่/ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

           วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ที่ได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ดาวน์โหลดฟอร์มเครื่องแบบ นศ.) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยเตรียมเอกสารและจัดเรียงเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาใบเสร็จ หรือ สำเนาใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาฯ (ใบ Pay in) ที่ชำระเงินแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ

2. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ โดยพิมพ์ที่ ➡ http://reg.rmutk.ac.th และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายสี และแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัย)

➡ วิธีการเข้าใช้งานระบบบริการศึกษา (ระบบงานทะเบียน) เพื่อพิมพ์ใบชำระเงินและบันทึกข้อมูลประวัติประวัตินักศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4 จำนวน 1 ฉบับ

5. ใบสัญญายืนยันการเข้าศึกษา โดยพิมพ์ที่ ➡ http://reg.rmutk.ac.th จำนวน 2 ฉบับ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ต้องให้ผู้ปกครองลงนามให้ความยินยอมในใบสัญญาฯ ให้เรียบร้อย

6. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ฉบับสมบูรณ์ (ปพ.1 / รบ.1) เขียนชื่อคณะ/สาขาวิชา รหัสประจำตัวนักศึกษา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4 ทุกฉบับ (หลักสูตร 4 ปี / หลักสูตร 5 ปี จำนวน 3 ฉบับ และหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา จำนวน 5 ฉบับ)

7. หนังสือรับเรื่องการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา (ส่วนที่ 2) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกับสถาบันการศึกษาเดิมของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้หนังสือต้องประทับตราสถาบันการศึกษาและกรอกข้อความที่ครบถ้วน  ➡ ดาวน์โหลด

8. ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯ (ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดเก็บค่าสมัครไว้ในใบ Pay in แล้ว) ดาวน์โหลด


2. การถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

สถานที่ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 2562

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 1 ห้อง 1002 R

วันที่ รอบเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
17 มิถุนายน 2562  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

18 มิถุนายน 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์
19 มิถุนายน 2562  คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา)

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

* หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาทุกคณะ/สาขาวิชาที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดสามารถเข้ารับการถ่ายรูปได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ถึงเวลา 18.00 น.

           ให้นักศึกษาที่ทำการขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่เรียบร้อยแล้ว เข้าถ่ายรูปเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 1 ห้อง 1002 R โดยเตรียมเอกสารและปฏิบัติดังนี้

1)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4 จำนวน 2 ฉบับ
2)   ชำระค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
       –  หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตร 5 ปี จำนวนเงิน 200 บาท
       –  หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา จำนวนเงิน 100 บาท

รอบการรับของมหาวิทยาลัย
รอบ วันที่เปิดรับสมัคร  
  โควตา

สมัคร 1 ต.ค. – 15 พ.ย. 61

เข้าสู่ระบบ

  โควตาสถานศึกษา

  เครือข่าย (MOU)

สมัคร 1 – 14 ธ.ค. 61

สมัคร 1 – 15 ธ.ค. 61

 

เข้าสู่ระบบ
   รับตรง สมัคร 21 ม.ค. – 28 ก.พ. 62 เข้าสู่ระบบ
   โควตานักกีฬา สมัคร 1 – 22 มี.ค. 62 เข้าสู่ระบบ
   รับตรงรอบ 2 (วุฒิ ปวส.) สมัคร 7 – 21 พ.ค. 62 เข้าสู่ระบบ
   ประเภทผู้พิการ สมัคร 27 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62 เข้าสู่ระบบ
   รับตรงเพิ่มเติม สมัคร 13 – 20 มิ.ย. 62 เข้าสู่ระบบ
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

      รอบที่ 1 Portfolio

สมัคร 1 – 14 ธ.ค. 61

สมัคร 1 – 15 ธ.ค. 61

 ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 2 โควตา สมัคร 4 ก.พ. – 22 มี.ค. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัคร 17 – 29 เม.ย. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 4 Admission สมัคร 9 – 19 พ.ค. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ

      รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

        (รับวุฒิ ม.6/ปวช.)

สมัคร 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62

 

 ➡ เข้าสู่ระบบ

      สมัครลงทะเบียน TCAS62

        (ผู้สมัครทุกคนต้องทำการลงทะเบียน TCAS62)

 ➡ เข้าสู่ระบบ
   
×

ระดับปริญญาโท

      ภาคการศึกษาที่ 1/2562

รับสมัคร 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 62

รับสมัคร 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 62

 ➡ เข้าสู่ระบบ
      ภาคการศึกษาที่ 2/2562    ➡ เข้าสู่ระบบ
×