รอบการรับของมหาวิทยาลัย
     รอบที่ 1 โควตา

 ➡ เข้าสู่ระบบ

     รอบที่ 2 โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU)  ➡ เข้าสู่ระบบ
     รอบที่ 3 รับตรง  ➡ เข้าสู่ระบบ
     รอบที่ 4 โควตานักกีฬา  ➡ เข้าสู่ระบบ
     รอบที่ 5 ประเภทผู้พิการ  ➡ เข้าสู่ระบบ
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

(รับเฉพาะวุฒิ ม.6)

      รอบที่ 1 Portfolio  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 2 โควตา  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 4 Admission  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  ➡ เข้าสู่ระบบ
×

ระดับปริญญาโท

      ภาคการศึกษาที่ 2/2561  ➡ เข้าสู่ระบบ
      ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ➡ เข้าสู่ระบบ
×