ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในการสมัครสอบคัดเลือกฯ

ระดับปริญญาตรี ค่าสมัครสอบคัดเลือก

 

ดาวน์โหลด ประมาณการค่าใช้จ่ายแรกเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2562
ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2562
รอบการรับของมหาวิทยาลัย
รอบ วันที่เปิดรับสมัคร  
  โควตา

สมัคร 1 ต.ค. – 15 พ.ย. 61

เข้าสู่ระบบ

  โควตาสถานศึกษา

  เครือข่าย (MOU)

สมัคร 1 – 14 ธ.ค. 61

สมัคร 1 – 15 ธ.ค. 61

 

เข้าสู่ระบบ
   รับตรง สมัคร 21 ม.ค. – 28 ก.พ. 62 เข้าสู่ระบบ
   โควตานักกีฬา สมัคร 1 – 22 มี.ค. 62 เข้าสู่ระบบ
   รับตรงรอบ 2 (วุฒิ ปวส.) สมัคร 7 – 21 พ.ค. 62 เข้าสู่ระบบ
   ประเภทผู้พิการ สมัคร 27 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62 เข้าสู่ระบบ
   รับตรงเพิ่มเติม สมัคร 13 – 20 มิ.ย. 62 เข้าสู่ระบบ
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

      รอบที่ 1 Portfolio

สมัคร 1 – 14 ธ.ค. 61

สมัคร 1 – 15 ธ.ค. 61

 ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 2 โควตา สมัคร 4 ก.พ. – 22 มี.ค. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัคร 17 – 29 เม.ย. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 4 Admission สมัคร 9 – 19 พ.ค. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ

      รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

        (รับวุฒิ ม.6/ปวช.)

สมัคร 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62

 

 ➡ เข้าสู่ระบบ

      สมัครลงทะเบียน TCAS62

        (ผู้สมัครทุกคนต้องทำการลงทะเบียน TCAS62)

 ➡ เข้าสู่ระบบ
   
×

ระดับปริญญาโท

      ภาคการศึกษาที่ 1/2562

รับสมัคร 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 62

รับสมัคร 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 62

 ➡ เข้าสู่ระบบ
      ภาคการศึกษาที่ 2/2562    ➡ เข้าสู่ระบบ
×