Download

ปีการศึกษา 2562

รอบการรับของมหาวิทยาลัย   รอบการรับผ่านระบบ TCAS
 รอบ  เกณฑ์การรับ  สถิติผู้สมัคร   รอบ  เกณฑ์การรับ  สถิติผู้สมัคร
โควตา download 

download 

download (pdf)

Portfolio  download 

download 

download (pdf)

โควตา MOU     โควตา  
รับตรง     รับตรงร่วมกัน  
โควตานักกีฬา Admission
ประเภทผู้พิการ รับตรงอิสระ

 

Download แบบฟอร์มต่าง ๆ  (ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่)  
 ➡  แบบฟอร์มส่งรายชื่อกรรมการและสถานที่สอบ TCAS รอบ 1

 

 

รอบการรับของมหาวิทยาลัย
  รอบที่ 1 โควตา

สมัคร 1 ต.ค. – 15 พ.ย. 61

เข้าสู่ระบบ

  รอบที่ 2

  โควตาสถานศึกษา

  เครือข่าย (MOU)

สมัคร 1 – 14 ธ.ค. 61

สมัคร 1 – 15 ธ.ค. 61

 

เข้าสู่ระบบ
  รอบที่ 3 รับตรง สมัคร 21 ม.ค. – 28 ก.พ. 62 เข้าสู่ระบบ
  รอบที่ 4 โควตานักกีฬา สมัคร 1 – 22 มี.ค. 62 ➡ เข้าสู่ระบบ
  รอบที่ 5 ประเภทผู้พิการ สมัคร 27 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62 ➡ เข้าสู่ระบบ
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

(รับเฉพาะวุฒิ ม.6)

      รอบที่ 1 Portfolio

สมัคร 1 – 14 ธ.ค. 61

สมัคร 1 – 15 ธ.ค. 61

 ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 2 โควตา สมัคร 4 ก.พ. – 22 มี.ค. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัคร 17 – 29 เม.ย. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 4 Admission สมัคร 9 – 19 พ.ค. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 5 รับตรงอิสระ สมัคร 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      สมัครลงทะเบียน TCAS62  ➡ เข้าสู่ระบบ

ระบบค้นหาข้อมูลการรับแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย

และวิชาสอบต่าง ๆ (O-NET/GAT/PAT/9 วิชาสามัญ)

ทำการค้นหา
×

ระดับปริญญาโท

      ภาคการศึกษาที่ 2/2561  ➡ เข้าสู่ระบบ
      ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ➡ เข้าสู่ระบบ
×