รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563
ประเภทผู้พิการ

 

ว/ด/ป กิจกรรม
1 – 12 มิถุนายน 2563 สมัครและทำการชำระค่าสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ในวันเวลาราชการ)
16 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและสถานที่สอบ www.admissions.rmutk.ac.th
17 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบโดยวิธีการอื่น ๆ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดตามความเหมาะสม
20 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
20-22 มิถุนายน 2563 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุน   การจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา/บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่
22 มิถุนายน 2563 ยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ / เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

รอบการรับผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

รอบ

                วันที่เปิดรับสมัคร 

  โควตา ปวช./ปวส.

20 ก.ย. – 12 พ.ย. 2562 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวช./ปวส.

10 ม.ค. – 28 ก.พ. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวช./ปวส. (รอบ 2)

24 เม.ย. – 11 พ.ค. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวส. (เพิ่มเติม)

9 – 21 มิถุนายน 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประเภทผู้พิการ 1 – 12 มิถุนายน 2563

 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

รอบ

                วันที่เปิดรับสมัคร 

   ลงทะเบียน TCAS63  www.mytcas.com (ผู้สมัครทุกคงต้องลงทะเบียน)

  TCAS 1

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

     

      2 – 16 ธ.ค. 2562 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 2  โควตา (Quota)

  • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัคร)
  • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง)
  • โควตานักกีฬา
  • โควตาความสามารถพิเศษ

CAS 2  โควตา (Quota)

  • 6 – 28 ก.พ. 2563                     
  • 6 ก.พ. – 20 มี.ค. 2563(สมัครด้วยตนเอง)
  • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563
  • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563               (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

  TCAS 3

  รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

     

      17 – 27 เม.ย. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 4

  รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

 

      7 – 20 พ.ค. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 5

  รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 

      9 – 14 มิ.ย. 2563

      9 – 21 มิ.ย. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

เปิดรับสมัคร

 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 2563

 1 เม.ย. – 28 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 ปริญญาเอก

 

8 – 28 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 
×