รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563
รอบโควตา (ปวช./ปวส.)

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา (วุฒิ ปวส.) ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการใหม่ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน www.ascar.rmutk.ac.th หรือ เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ www.admissions.rmutk.ac.th(30/4/2563)

มหาวิทยาลัยขอประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้ (25/4/2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบโควตา ปวช./ปวส.

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก 

 

 

presentation

รอบการรับผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

รอบ

                วันที่เปิดรับสมัคร 

  โควตา ปวช./ปวส.

20 ก.ย. – 12 พ.ย. 2562 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวช./ปวส.

10 ม.ค. – 28 ก.พ. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวช./ปวส. (รอบ 2)

24 เม.ย. – 11 พ.ค. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวส. (เพิ่มเติม)

9 – 21 มิถุนายน 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประเภทผู้พิการ 1 – 12 มิถุนายน 2563

 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

รอบ

                วันที่เปิดรับสมัคร 

   ลงทะเบียน TCAS63  www.mytcas.com (ผู้สมัครทุกคงต้องลงทะเบียน)

  TCAS 1

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

     

      2 – 16 ธ.ค. 2562 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 2  โควตา (Quota)

  • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัคร)
  • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง)
  • โควตานักกีฬา
  • โควตาความสามารถพิเศษ

CAS 2  โควตา (Quota)

  • 6 – 28 ก.พ. 2563                     
  • 6 ก.พ. – 20 มี.ค. 2563(สมัครด้วยตนเอง)
  • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563
  • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563               (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

  TCAS 3

  รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

     

      17 – 27 เม.ย. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 4

  รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

 

      7 – 20 พ.ค. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 5

  รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 

      9 – 14 มิ.ย. 2563

      9 – 21 มิ.ย. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

เปิดรับสมัคร

 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 2563

 1 เม.ย. – 28 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 ปริญญาเอก

 

8 – 28 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 
×