ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

**ให้ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษาฯ รับ "รหัสระบุตัวบุคคล (รหัสผ่าน)" ในการเข้าสู่ระบบยืนยันสิทธิ์ (Clearing House)**โดยมีกำหนดการ Clearing House 14-16 มิ.ย. 2561
รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล คณะ สาขา ผลการสอบ
ไม่มีข้อมูล