หน้าหลัก

สำหรับผู้สมัคร วุฒิ ม.6 ให้ทำการลงทะเบียนก่อนการสมัครสอบที่ http://mytcas.com
 • ขณะนี้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ วุฒิ ม.6 บางรายที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน TCAS62 ดังนั้นจึงขอให้ทำการลงทะเบียนโดยด่วน! ที่ www.mytcas.com
 • รายชื่อผู้สมัครโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ที่ต้องเข้ารับการตรวจสอบบุคลิกภาพ และทดสอบทักษะทางด้านภาษาในวันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  (หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครคณะ/สาขาวิชาอื่น ๆ (ไม่ต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มกราคม 2562) ทั้งนี้ให้ทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่เว็บไซต์อีกครั้งในวันที่ 28 มกราคม 2562)
 • สาขาวิชาที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ โดยรับรองคุณสมบัติในเรื่องของสายตาไม่บอดสี และไม่พิการทางร่างกาย มีดังนี้
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
  สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ
  สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
  ทั้งนี้สถานศึกษาหรือนักเรียนผู้สมัครที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารใบรับรองแพทย์ (รับรองตาไม่บอดสี) สามารถส่งเพิ่มเติมโดยด่วนได้ที่อีเมล์admissions@mail.rmutk.ac.th ภายในวันที่ 16 ม.ค. 2562
 • ขยายวันเวลารับสมัครจากเดิม 1 - 14 ธันวาคม 2561เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561
 • ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ 4 ธนาคารคือ ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกสิกรไทย
 • ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ คลิกเพื่อดาวน์โหลด