หน้าหลัก

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ประเภทโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) ตรวจสอบได้ที่เมนู “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ” ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจําปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) วุฒิ ม.6(คลิกเพื่อตรวจสอบ)
 • สาขาวิชาที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ โดยรับรองคุณสมบัติในเรื่องของสายตาไม่บอดสี และไม่พิการทางร่างกาย มีดังนี้
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
  สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
  สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ
  สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
  ทั้งนี้สถานศึกษาหรือนักเรียนผู้สมัครที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารใบรับรองแพทย์ (รับรองตาไม่บอดสี) สามารถส่งเพิ่มเติมโดยด่วนได้ที่อีเมล์admissions@mail.rmutk.ac.th ภายในวันที่ 16 ม.ค. 2562