ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เมนู "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน นศ."
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก"
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและสถานที่สอบ ตรวจสอบได้ที่เมนู "รายชื่อผู้สมัครสอบและสถานที่สอบ"
  • สำหรับผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยขอแจ้งในส่วนของ Portfoilo (แฟ้มสะสมผลงาน) โดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกนำมาด้วยตนเองในวันสอบสัมภาษณ์ (ไม่ต้องส่งไปรษณ๊ย์มาที่มหาวิทยาลัย)
  • ติดต่อสอบถามการสมัครหรือ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ อีเมล์ admissions@mail.rmutk.ac.th หรือ โทร.02-2879625 (ติดต่อเฉพาะในวันและเวลาทำการของราชการ)
  • เปิดรับสมัคร 1 ต.ค. – 10 พ.ย. 2560