ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำหรับผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยขอแจ้งในส่วนของ Portfoilo (แฟ้มสะสมผลงาน) โดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกนำมาด้วยตนเองในวันสอบสัมภาษณ์ (ไม่ต้องส่งไปรษณ๊ย์มาที่มหาวิทยาลัย)
  • เปิดรับสมัคร 1 ต.ค. – 10 พ.ย. 2560