เอกสารที่ต้องเตรียมในวันสอบสัมภาษณ์

**เอกสารจะพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงินและทางเจ้าหน้ายืนยันการชำระเงินแล้วเท่านั้น**
ระบุรหัสบัตรประชาชน
รหัสประจำตัวผู้สมัคร คณะที่เลือกสอบ สาขาที่เลือกสอบ #
ไม่มีข้อมูล