ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ

  

หมายเหตุ ข้อมูลสถานที่สอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ระบุรหัสบัตรประชาชน
รหัสประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล คณะ-สาขาที่สมัครสอบ วันเวลาสอบ สถานที่สอบ
ไม่มีเมนูโชว์ข้อมูล