ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษาฯ ตรวจสอบได้ที่เมนู "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษาฯ" ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561.
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตรวจสอบได้ที่เมนู "ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ" ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและสถานที่สอบ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบได้ที่เมนู "รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ"
  • ปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น.
  • ผู้สมัครที่ต้องการติดต่อสอบถาม ให้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นคือ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ประเภทที่จะสมัครและเรื่องที่ต้องการติดต่อ ส่งมาที่อีเมล์ admissions@mail.rmutk.ac.th
  • ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - วันที่ 8 มกราคม 2561 สามารถตรวจสอบผลการชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
  • เปิดรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2560