ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มีนาคม 2561
  • ผู้สมัครที่ต้องการติดต่อสอบถาม ให้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นคือ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ประเภทที่จะสมัครและเรื่องที่ต้องการติดต่อ ส่งมาที่อีเมล์ admissions@mail.rmutk.ac.th