ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แจ้งกำหนดการการเทียบโอนรายวิชาเฉพาะผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา (วุฒิ ปวส.) Clickข้อมูล ณ 5/3/2561
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบได้ที่เมนู "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน นศ."
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น.
  • สำหรับผู้สมัครที่ทำการบันทึกผลคะแนนสอบ V-NET แล้ว แต่ไม่ได้นำใบแจ้งผลคะแนนสอบ V-NET รายบุคคลมาในวันสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะถือว่าคะแนน V-NET ที่ได้ทำการบันทึกมานั้นเป็นโมฆะ
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ/สถานที่สอบ/บันทึกผลคะแนน V-NET/พิมพ์ใบเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ตรวจสอบได้ที่เมนู "รายชื่อผู้สมัครสอบ/สถานที่สอบ/บันทึกผลคะแนน V-NET/พิมพ์ใบเข้าสอบสัมภาษณ์
  • ปิดการรับสมัครในวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. (ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร)
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2287-9625 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือ E-mail : admissions@mail.rmutk.ac.th