ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ปิดระบบการรับสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.
  • ผู้สมัครฯ ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ที่เมนู "เอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์"
  • ผู้สมัครสอบที่ทำการสมัครสอบออนไลน์จะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เมื่อทำการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารแล้วเท่านั้น และต้องอยู่ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • ขณะนี้มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบโควตา ที่ไม่ได้ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ที่ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมก่อนปีการศึกษา 2560)มาทำการสมัครฯ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการสมัครของผู้สมัครรายดังกล่าว ประกาศ ณ 2/10/2561
  • เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 15 พฤศจิกายน 2561